Általános szerződési feltételek

 1. Általános előírások
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket ( a továbbiakban: ÁSZF ) a TPT Brány s.r.o. nevű cég fogadta el és hagyta jóvá, székhelye: Hlavná 4/22, 930 28 Okoč, azonosító száma: 54 266 459, adóazonosító száma: SK2121663192, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, Sro részleg, iktatószám: 56584/N. Az Általános Szerződési Feltételek a TPT Brány s.r.o., a továbbiakban „Eladó” vagy „Vállalkozó” és a TPT Brány s.r.o. ügyfelei, a továbbiakban ” Vásárló” vagy „Vevő” közötti kapcsolatot szabályozzák.
  2. Ahol a szövegben az „áru” kifejezés szerepel, az a vásárlás tárgyát jelenti, azaz a TPT Brány s.r.o. által értékesített bármely terméket, pótalkatrészt, kiegészítő árut. Ha a szövegben a „szolgáltatás” kifejezés szerepel, akkor az a szállításra, a telepítésre is vonatkozik.
  3. A Vevő a szerződés megkötése vagy az áru előrendelése előtt megismerte az ÁSZF-et. Az ÁSZF megismerésének minősül annak elektronikus úton történő átadása a megrendelőnek, a megrendelő számára az áru eladásakor, a megrendeléskor vagy az áru átvételekor hozzáférhető helyen történő közzététele, a szállító honlapján (www.tptbrany.sk ) történő közzététele. A szerződés megkötésével vagy az áru átvételével a megrendelő elfogadja az ÁSZF mindenkor hatályos változatát.
 2. Fizetési feltételek
  1. A Munka árát a Szerződés tartalmazza, és – hacsak a Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik – az a végleges árnak minősül. Az ár tartalmazza a 20%-os áfát. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kiállított előlegszámla alapján előleget fizet a Munkára a Munkák teljes, ÁFÁ-t is tartalmazó árának 70%-a erejéig. A munka teljes, ÁFA-t is tartalmazó árának 30 %-át kitevő pótlékot a Megrendelő a munka befejezését és a munka átvételét követően, a munka átvételének napján készpénzben vagy banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó számláján feltüntetett határidőig. Az áruk vagy szolgáltatások szállítási határideje az előleg készpénzben történő kézhezvételének napján kezdődik, vagy azon a napon, amikor az előleg teljes egészében jóváírásra kerül a Vállalkozó számláján. A fizetés alapja a vállalkozó által kiállított és az ügyfélnek átadott számla. A nagykereskedelmi partnerekre speciális fizetési feltételek vonatkoznak.
  2. Amennyiben a Megbízó nem fizeti meg a pótdíjat a megállapított határidőn belül, a Megbízó vállalja, hogy a késedelem minden egyes napjára a munka árának 0,05 %-át fizeti meg, illetve a késedelmi díj összegére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Ebben az esetben a megállapított határidő a munka megrendelő általi átvételének időpontja.2.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőnek késedelmi kamatot fizet, amelynek mértéke a nem leszállított rész ára után 0,05% minden egyes késedelmes nap után. a) Az árubeszerzés elektronikus megrendelés kitöltésével és elküldésével történik, ez a megrendelés kötelező érvényűnek minősül.
 3. A szolgáltatás átadása és átvétele
  1. A szállítási határidő az előlegszámla teljes kifizetésének napján kezdődik.
  2. Az áruknak a Megrendelő általi átvétele a Vállalkozó székhelyén történik, kivéve, ha más helyről állapodtak meg. Ebben az esetben a megrendelő köteles az árut legkésőbb az írásbeli felszólítástól számított 3 napon belül a vállalkozó telephelyén átvenni. Ha a megrendelő ezt a határidőt elmulasztja, és nem közli, hogy miként kíván rendelkezni az áruval, a vállalkozó raktározza az árut, és a szállítás a raktározás időpontjában teljesítettnek tekintendő.
  3. A vállalkozó nem felel a teljesítés tárgyának átadási határidejének elmulasztásáért abban az esetben, ha ez a mulasztás külső erő hatására /pl. betegség, háború, természeti katasztrófa, sztrájk, valamint a vállalkozó által szabályszerűen kért hatósági engedélyek kiadásának elmulasztása miatt következik be/. Az ügyfél emiatt nem követelhet kártérítést.
  4. A szállítás tárgyában bekövetkező kárveszély akkor száll át a vállalkozóról a megrendelőre, amikor az árut a megrendelő vagy a megrendelő fuvarozója átvette.
  5. Az Ügyfél köteles az árut/szolgáltatást az áru/szolgáltatás átvételekor megvizsgálni. Ha ezt elmulasztja, csak akkor tarthat igényt az ezen ellenőrzés során talált hibákra, ha bizonyítja, hogy az áru már az áru átvételekor is rendelkezett ilyen hibákkal.
  6. A vállalkozó köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a megrendelőt a teljesítés átadásának késedelméről.
  7. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a teljesítés átadásának pontos időpontjáról ésszerű idővel előre értesíteni. A megrendelő a vállalkozó előző mondat szerinti értesítése alapján és az időpontra vonatkozó közös megegyezés után, de legkésőbb az átadás-átvételkor a vállalkozó képviselőjének jelenlétében veszi át az árut/szolgáltatást.
  8. Az átvételi eljárás részeként a Megrendelőnek joga van különösen a teljesítés ellenőrzésére és a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy a Felek által a Szerződésben megállapított kapcsolódó dokumentáció ellenőrzésére.
  9. Ha a teljesítés összeszerelést is tartalmaz, az összeszerelés megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Megrendelő műszaki készültségi feltételeinek a Vállalkozó külön követelményei szerint megfeleljen. Ezt a készenlétet a munkáltatónak írásban meg kell erősítenie.
   Ha a megrendelő nem tartja be a telepítésre, üzembe helyezésre és használatra vonatkozó általánosan érvényes vagy speciális feltételeket / például a kezelési és üzemeltetési útmutatóban meghatározottakat -, a vállalkozó nem felel a károkért. A telepítés tárgya nem foglalja magában az építési munkálatokat vagy a szükséges épület- vagy létesítménymódosításokat (általános építési készültség). Ha a vállalkozó szerelő szakembereinek a szerelésre történő megérkezését követően a szerelési feltételek nem teljesülnek, a vállalkozó jogosult a szerelőket a szereléstől visszahívni, és a vállalkozó telephelyéről történő elszállítás és az újbóli szerelés költségeiért a megrendelőt terheli. a) Az áru átadása személyes átvétellel vagy szállítási szolgáltatással történő elküldéssel lehetséges.
 4. Jótállási időszak
  1. A TPT Brány s.r.o. által szállított valamennyi árura/szolgáltatásra 24 hónap garancia vonatkozik.
  2. A vállalkozó és a megrendelő között megfelelően megkötött szerződés meghosszabbíthatja a jótállási időszakot. Ha a vonatkozó szerződés a vevővel egyetértésben 60 hónapnál rövidebb vagy hosszabb jótállási időszakot ír elő (de újonnan gyártott áruk értékesítése és beszerelése esetén mindig legalább 24 hónapot), a vonatkozó szerződés teljes egészében irányadó az esetleges követelések elbírálására. Amennyiben a vállalkozó és a megrendelő között megfelelően megkötött szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérően szabályozza a követelések és a jótállási idő kérdéseit, akkor mindig az adott szerződés az irányadó – az adott szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben az ÁSZF az irányadó.
  3. A jótállási idő az áru/szolgáltatás átadásának és átvételének napján kezdődik.Ha a Megrendelő az áru/szolgáltatás átvételét alapos ok nélkül megtagadja, a jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor a Vállalkozó lehetővé tette a Megrendelő számára, hogy szabadon rendelkezzen a munkával/áruval. A jótállási időszak nem foglalja magában a reklamációnak a vállalkozóhoz történő beérkezésétől az állítólagos hiba kijavításáig tartó időszakot. Új termék leszállítása esetén a termékre vonatkozóan új jótállási időszak kezdődik a vevőnek történő átadás napjától. Az árukra az értékesítés időpontjától számított 24 hónapos törvényes jótállási idő vonatkozik, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
 5. Felelősség a hibákért
  1. A Vállalkozó teljes mértékben felel az áruk/művek átadáskor megállapított hibáiért, az áruk/művek átadását követően a nyújtott minőségi garancia hatálya alatt csak akkor, ha azokat a kötelezettségeinek megszegése okozta.
  2. A vállalkozó nem felel a munkában/áruban a munka/áru átadása után felfedezett hibákért, amennyiben azokat a megrendelő kötelezettségeinek megszegése okozta, különösen az alábbi esetekben:
   – nem rendeltetésszerű használat vagy kezelés, a használati és karbantartási utasítások be nem tartása, a rendszeres gondozás elhanyagolása
   – a termék tervezésébe való beavatkozás
   – a munkában harmadik fél által okozott kár (pl. kőműves, vakoló, hegesztő stb. munkák során).
   – az épületszerkezet hibáiból (instabilitás, süllyedés, nem megfelelő rögzítés, a váz statikus terhelése stb.) eredő munkakárok.
   – a munka/mű károsodása (működésképtelensége) a nyílás szerkezeti előkészítetlensége miatt a telepítés megbeszélt időpontjában
   – a gyártandó termékeknek a megrendelő által kért, a megrendelőt előzetesen értesített további bontásából eredő hibák
   – a szállított áruk/szolgáltatások szélsőséges körülményeknek (agresszív környezet, por stb.) való kitettsége által okozott hibák.
   – a munkában természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan esemény (vis maior) által okozott kár
   – az összeszerelés szakszerűtlen kivitelezése (olyan adásvételi szerződések esetében, ahol az összeszerelést a megrendelő biztosítja)
   – a megrendelő által a munka elvégzéséhez szállított hibás tételek felhasználása
   – olyan hibák, amelyekről a vevő az áru leszállítása előtt értesült, és amelyek miatt a vevőnek árengedményt adtak az ilyen hibák miatt
   Az ilyen körülményekből eredő hibák nem képezhetik kárigény tárgyát.
  3. A megrendelő köteles az árut/szolgáltatást átvételkor megvizsgálni, a minőséget ellenőrizni, és a nyilvánvaló hibákat haladéktalanul jelezni a vállalkozónak. Nyilvánvaló hibának minősülnek az áru/szolgáltatás átvételekor vagy közvetlenül azt követően észlelt hibák. A vállalkozó nem felel az olyan hibákért, amelyeket a megrendelő már az áru/szolgáltatás átvételekor észlelhetett volna. A rejtett hibák akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor az árut/szolgáltatást már hosszú ideje használják, és azokat nem lehet korábbi módon felfedezni. Eltávolítható hibának minősülnek azok a hibák, amelyek eltávolítása nem befolyásolja a termék megjelenését, működését és minőségét, és a javítás megfelelően meghatározott határidőn belül elvégezhető. a) A Vevő köteles a leszállított árut annak átvétele után azonnal megvizsgálni, és a felfedezett hibákat haladéktalanul, a felfedezésük után azonnal jelezni a vállalkozónak.
 6. Reklamáció érvényesítése
  1. A panaszokat a TPT Brány s.r.o. panaszkezelési eljárásának megfelelően kell benyújtani, amely nyilvánosan elérhető és a www.tptbrany.sk weboldalon közzétett.
 7. A garancia terjedelme
  1. A garanciális feltételek és a szállított árukra/szolgáltatásokra nyújtott garancia terjedelme a TPT Brány s.r.o. panaszkezelési szabályzatában van részletezve, amely minden TPT Brány s.r.o. fiókban elérhető, és a www.tptbrany.sk weboldalon is elérhető.Jelen ÁSZF 2022. február 10-től érvényes és hatályos.
KAPCSOLATOKSzeretne többet tudni?
Forduljon hozzánk bármikor bátran, szívesen segítünk Önnek!
MUNKATERÜLETÜNKHol talál minket?
https://www.tptbrany.sk/wp-content/uploads/2021/06/terkep-1.png
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNKKözösségi hálózatok
Ossza meg tapasztalatait másokkal.
KAPCSOLATOKSzeretne többet tudni?
Forduljon hozzánk bármikor bátran, szívesen segítünk Önnek.
MUNKATERÜLETÜNKHol talál minket?
https://www.tptbrany.sk/wp-content/uploads/2021/06/terkep-1.png
INFORMÁCIÓKRóolunk
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNKKözösségi hálózatok
Ossza meg tapasztalatait másokkal.