Reklamációs folyamat

Általános rendelkezések

1.1. A jelen Reklamációs eljárás (a továbbiakban: RP) a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint működik, és azokra a fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: áru) vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban az Ügyfél a jótállási idő alatt kártérítési felelősségből eredő jogait (a továbbiakban: követelések) gyakorolja.

1.2. A kivitelező a TPT Brány s.r.o. társaság, székhelye: Hlavná 4/22, 930 28 Okoč, azonosító száma: 54 266 459, adószáma: SK2121663192, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság Sro részlegének kereskedelmi nyilvántartásába, iktatószáma: 56584/N.

1.3. A Megrendelő az a szervezet, amely a Vállalkozóval munkaszerződést (adásvételi szerződést) kötött.

1.4. A panaszszabályzat hatályos változata a TPT Brány s.r.o. honlapján (www.tptbrany.sk) olvasható.

1.5. Az Ügyfél a szerződés megkötése előtt, illetve az áru megrendelése előtt megismerkedett az RP-vel. Az RP megismerésének minősül annak elektronikus úton történő átadása a Megrendelőnek, a Megrendelő számára hozzáférhető helyen történő közzététele az áru eladásakor, megrendelésekor vagy átvételekor, a Vállalkozó honlapján (www.tptbrany.sk) történő közzététele. A szerződés megkötésével, illetve az áru átvételével a Vevő elfogadja a mindenkor hatályos RP szövegét.

2. Reklamáció bejelentése

2.1 Bármilyen reklamációt a Megrendelőnek személyesen vagy írásban kell benyújtania a Vállalkozó székhelyén vagy e-mailben a info@tptbrany.sk címre. A reklamációhoz csatolni kell az áru/szolgáltatás tulajdonjogának igazolását a termék egyértelmű azonosításával, a számla- vagy szerződésszámot, a hiba leírását, az igénylő nevét és elérhetőségét, a hiba észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba feltárását követően:
– külső karcolások és egyéb látható sérülések esetén – legkésőbb a megrendelés kézhezvételekor
– a mennyiségre vonatkozóan – legkésőbb a szerződés elfogadásakor
– a nyilvánvaló hibák – mérethibák, hibás kivitelezés, összeszerelési és egyéb hibák – esetén legkésőbb a szerződés átvételekor
– rejtett hibák – legkésőbb a jótállási időszak végéig

2.2 A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a munkát a reklamált állapotban tartsák mindaddig, amíg a Vállalkozó felelős képviselője az állított hibát meg nem vizsgálja, ellenkező esetben a Megrendelő nem jogosult az áru/szolgáltatás hibájára vonatkozó reklamációra.

2.3. A kivitelező köteles a reklamáció beérkezésétől számított tíz munkanapon belül, normál esetben tíz munkanapon belül, összetett esetben húsz munkanapon belül haladéktalanul értesíteni a megrendelőt arról, hogy elfogadja-e a reklamációt vagy sem, és tájékoztatni a megrendelőt arról, hogy milyen határidőn belül kezdi meg a kifogásolt hiba elhárítását.

2.4. Csak olyan áru/szolgáltatás lehet reklamáció tárgya, amelynek hibája megakadályozza a rendeltetésszerű használatot. A személyi károkra és minden egyéb következményes és közvetett kárra nem terjed ki ez a garancia.

2.5. A reklamáció megoldható javítással, új árura való cserével vagy a vásárlóval egyeztetve ésszerű árengedmény biztosításával. Az állított hiba elhárításának módját a vállalkozó határozza meg a reklamáció értékelése alapján. Ha a Vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a Megrendelő panasza alaptalan, a Vállalkozó jogosult arra, hogy a Megrendelő megtérítse a panasz elbírálásával kapcsolatban ésszerűen felmerült költségeket, illetve javítás esetén a munka/szolgáltatás kijavításának költségeit. Ha az ügyfél kéri, hogy az áru/szolgáltatás minőségét független intézmények ellenőrizzék, a mintavétel vagy vizsgálat költségeit ő viseli. Amennyiben az így elvégzett független vizsgálatok eredményei nem felelnek meg a vonatkozó előírásoknak és műszaki szabványoknak, a vizsgálatok elvégzésének költségei a vállalkozót terhelik.

2.6. A Vevő árengedményre való joga nem szüntethető meg azzal, hogy a Vevő nem fizeti meg a vételárat vagy annak egy részét. Az ügyfél követeléseinek és kötelezettségeinek egyoldalú beszámítása szintén nem lehetséges.

3. Teljesítési átadás-átvétel

3.1. A szállítási határidő az előlegszámla teljes kifizetésének napján kezdődik.

3.2. Az áru megrendelő általi átvételének helye a vállalkozó székhelye, kivéve, ha más helyről állapodtak meg. Ebben az esetben a megrendelő köteles az árut legkésőbb az írásbeli felszólítást követő 3 napon belül átvenni a vállalkozó telephelyén. Ha a megrendelő ezt a határidőt elmulasztja, és nem közli, hogy miként kíván rendelkezni az áruval, a vállalkozó raktározza az árut, és a szállítás a raktározás időpontjában teljesítettnek tekintendő.

3.3. A vállalkozó nem felel a szállítási határidő elmulasztásáért abban az esetben, ha a teljesítés tárgyának átadására vonatkozó határidő elmulasztása külső erő hatására következett be /pl. betegség, háború, természeti jelenségek okozta katasztrófák, sztrájk, valamint a vállalkozó által szabályszerűen kért hatósági engedélyek kiadásának elmulasztása/. Az ügyfél emiatt nem követelhet kártérítést.

3.4. A szállítás tárgyában bekövetkező kárveszély akkor száll át a vállalkozóról a megrendelőre, amikor az árut a megrendelő vagy a megrendelő fuvarozója átvette.

3.5. Az Ügyfél köteles az árut/szolgáltatást az áru/szolgáltatás átvételekor megvizsgálni. Ha ezt elmulasztja, csak akkor tarthat igényt az ezen ellenőrzés során feltárt hibákra, ha bizonyítja, hogy az áru már az áru átvételekor is rendelkezett ilyen hibákkal.

3.6. A kivitelező köteles a Megrendelőt indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a teljesítés átadásának késedelméről.

3.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt ésszerű időben előre értesíteni a teljesítés átadásának pontos időpontjáról. A megrendelő a vállalkozó előző mondat szerinti értesítése alapján és az időpontra vonatkozó közös megegyezést követően veszi át az árut/szolgáltatást, de legkésőbb az átadáskor a vállalkozó képviselőjének jelenlétében.

3.8. Az átvételi eljárás keretében a Megrendelő jogosult a teljesítést megvizsgálni és a kapcsolódó dokumentációt ellenőrizni, amelyet a vonatkozó jogszabályok a teljesítéshez előírnak, vagy amelyben a Felek a Szerződésben megállapodtak.

3.9. Ha a szerelés a teljesítés részét képezi, a szerelés megkezdésének feltétele, hogy a megrendelő teljesítse a vállalkozó speciális követelményei szerinti műszaki készültségi feltételeket. Ezt a készenlétet az ügyfélnek írásban kell megerősítenie.
Ha a megrendelő nem tartja be a telepítésre, üzembe helyezésre és használatra vonatkozó általánosan érvényes vagy speciális feltételeket / például a kezelési és üzemeltetési útmutatóban meghatározottakat -, a vállalkozó nem felel a károkért. A telepítés tárgya nem foglalja magában az építési munkálatokat vagy a szükséges épület- vagy létesítménymódosításokat (általános építési készültség). Ha a vállalkozó szerelő szakembereinek a szerelésre történő megérkezését követően a szerelési feltételek nem teljesülnek, a vállalkozó jogosult a szerelőket a szereléstől visszahívni, és a vállalkozó telephelyéről történő elszállítás és az újbóli szerelés költségeiért a megrendelőt terheli. a) Az áru átadása személyes átvétellel vagy szállítási szolgáltatással történő elküldéssel lehetséges. a) Az áru átadása személyes átvétellel vagy futárszolgálattal történő elküldéssel lehetséges.

4. A garancia terjedelme

Garázskapuk
A garancia nem terjed ki:
– a terméknek a vevő általi átvételt követő mechanikai sérülése által okozott hibákat
– a termék nem megfelelő körülmények között történő üzemeltetése vagy más illetéktelen személy általi beavatkozás által okozott hibákért
– a termék nem megfelelő kezelése vagy a terméken végzett szakszerűtlen módosítások által okozott hibákért
– a termékkel szemben támasztott indokolatlan igények által okozott hibák
– olyan alkatrészek, amelyek jellegüknél vagy használatuknál fogva fokozott természetes kopásnak vannak kitéve, pl. tömítések, vezérműszíjak stb.
Ezek nem tartoznak a reklamáció körébe:
– a garázskapu paneljeinek felületén olyan hibák, amelyek nyilvánvalóak, és amelyeket a vevő az áru átvételekor nem kifogásolt
– az ügyfél által a telepítési hely építési készültségének elmulasztása miatt okozott hibák, különösen a befejezetlen kész magasság
– a padló, a szerelvénynyílás kiegyenlítetlen és tisztítatlan szélei

FIGYELMEZTETÉS a kapu esetleges megereszkedésére:
Az elhajlás mértékét befolyásolja a panel színe (minél sötétebb a panel, annál nagyobb az elhajlás valószínűsége), a panel szélessége (minél szélesebb a panel, annál nagyobb az elhajlás valószínűsége) és a kapu tájolása (a déli tájolás növeli az elhajlás valószínűségét). A napsugaraknak a kapura gyakorolt hatása miatt a panelek átmenetileg megereszkedhetnek. Ezt a jelenséget a szelvény külső és belső lapja közötti hőhíd megszakadása okozza (bimetál szalaghatás). Ez a jelenség eltávolíthatatlan fizikai jelenség, és ezért nem javítható.

FIGYELMEZTETÉS a színtartóságra:
Az idő múlásával az éghajlat befolyásolhatja a panel színét és fényét. A színtartóság ezen változásait maga a panel gyártója jelenti be, így ez a jelenség nem reklamálható.

FIGYELMEZTETÉS a redőnykapu lamelláinak esetleges kopása miatt:
A redőnykapu tekercselése során a redőnykapu egyes lamellái érintkeznek egymással. A lécek külső és belső oldalán ezeken a pontokon kopás keletkezhet, különösen poros környezetben. A lécek kopása semmilyen módon nem befolyásolja vagy korlátozza a kapu funkcionalitását és biztonságát, csak esztétikai kérdés, és mint ilyen, nem eltávolítható és ezért reklamálható.

Külső kapuk
A garancia nem terjed ki:
– a terméknek a vevő általi átvételt követő mechanikai sérülése által okozott hibákat
– a termék nem megfelelő körülmények között történő üzemeltetése vagy más illetéktelen személy általi beavatkozás által okozott hibákért
– a termék nem megfelelő kezelése vagy a terméken végzett szakszerűtlen módosítások által okozott hibákért
– a termékkel szemben támasztott ésszerűtlen igények által okozott hibák
– olyan alkatrészek, amelyek természetüknél vagy használatuknál fogva fokozott természetes kopásnak vannak kitéve, pl. tömítések, fogazott fésűk stb.
Ezek nem tartoznak a reklamáció körébe:
– a külső kaputáblák felületének olyan hibái, amelyek nyilvánvalóak, és amelyeket a vevő az áru átvételekor nem kifogásolt
– az ügyfél által a telepítési hely építési készültségének elmulasztása miatt okozott hibák

FIGYELMEZTETÉS a kapu esetleges megereszkedésére:
Az elhajlás mértékét befolyásolja a panel színe (minél sötétebb a panel, annál nagyobb az elhajlás valószínűsége), a panel szélessége (minél szélesebb a panel, annál nagyobb az elhajlás valószínűsége) és a kapu tájolása (a déli tájolás növeli az elhajlás valószínűségét). A napsugaraknak a kapura gyakorolt hatása miatt a panelek átmenetileg megereszkedhetnek. Ezt a jelenséget a külső és a belső lemez közötti hőhíd megszakadása okozza.
szakasz (bimetál szalaghatás). Ez a jelenség eltávolíthatatlan fizikai jelenség, és ezért nem javítható.

FIGYELMEZTETÉS a színtartóságra:
Az idő múlásával az éghajlat befolyásolhatja a panel színét és fényét. A színtartóság ezen változásait maga a panel gyártója jelenti be, így ez a jelenség nem reklamálható.

5. Alternatív megoldás a viták rendezésére

Ha a vásárló nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a vásárlónak jogában áll jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz. Ha az Eladó a Vevő előző mondat szerinti megkeresésére nemleges választ ad, vagy a Vevő általi elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő jogosult a 391/2015. sz. törvény 12. §-ában foglalt rendelkezések alapján alternatív vitarendezés megindítására irányuló kérelmet benyújtani. Az Eladóval szembeni fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk/ oldalon) szereplő más illetékes, felhatalmazott jogi személy illetékes, a vásárlónak joga van megválasztani, hogy a fenti alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul.

Ez a panaszeljárás 2022.2.10-én lép hatályba.

KAPCSOLATOKSzeretne többet tudni?
Forduljon hozzánk bármikor bátran, szívesen segítünk Önnek!
MUNKATERÜLETÜNKHol talál minket?
https://www.tptbrany.sk/wp-content/uploads/2021/06/terkep-1.png
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNKKözösségi hálózatok
Ossza meg tapasztalatait másokkal.
KAPCSOLATOKSzeretne többet tudni?
Forduljon hozzánk bármikor bátran, szívesen segítünk Önnek.
MUNKATERÜLETÜNKHol talál minket?
https://www.tptbrany.sk/wp-content/uploads/2021/06/terkep-1.png
INFORMÁCIÓKRóolunk
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNKKözösségi hálózatok
Ossza meg tapasztalatait másokkal.